OSNOVNE INFORMACIJE O CENTRU ZA SOCIJALNI RAD

•    CENTAR ZA SOCIJALNI RAD   TEMERIN
•    MESTO (OPŠTINA/GRAD)        TEMERIN
•    GODINA OSNIVANJA                    1991.
•    DIREKTOR                                  JASMINA PUČIĆ
•    E-mail                                                  This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.
•    ADRESA I POŠ. BROJ                   NOVOSADSKA 403, 21235 TEMERIN
•    TELEFONI / FAX                           021/843-511, 021/843-550. 021/842-888

Centar za socijalni rad opštine Temerin  u svom sastavu ima 2 organizacione jedinice i to:
1.    jedinica za stručni socijalni rad
2.    jedinica za lokalna prava i usluge

 

Centar donosi odluke o ostvarivanju prava korisnika i pruža usluge korisnicima u skladu sa zakonom i propisima donetim na osnovu zakona.U vršenju javnih ovlašćenja, centar, kao ustanova socijalne zaštite i kao organ starateljstva, postupa u skladu sa utvrđenim normativima i standardima.U vršenju drugih poslova utvrđenih zakonom, centar postupa po standardima i normativima koje utvrđuje nadležni organ jedinice lokalne samouprave.

(1) U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, odlučuje o:

1. ostvarivanju prava na materijalno obezbeđenje;

2. ostvarivanju prava na dodatak za pomoć i negu drugog lica;

3. ostvarivanju prava na pomoć za osposobljavanje za rad;

4. ostvarivanju prava na smeštaj u ustanovu socijalne zaštite;

5. ostvarivanju prava na smeštaj odraslog lica u drugu porodicu;

6. hraniteljstvu;

7. usvojenju;

8. starateljstvu;

9. određivanju i promeni ličnog imena deteta;

10. merama preventivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava;

11. merama korektivnog nadzora nad vršenjem roditeljskog prava.

(2) U vršenju javnih ovlašćenja, centar, u skladu sa zakonom, obavlja sledeće poslove:

- sprovodi postupak posredovanja - medijacije u porodičnim odnosima (mirenje i nagodba);

- dostavlja nalaz i stručno mišljenje, na zahtev suda, u parnicama u kojima se odlučuje o zaštiti prava deteta ili o vršenju, odnosno lišenju roditeljskog prava;

- dostavlja, na zahtev suda, mišljenje o svrsishodnosti mere zaštite od nasilja u porodici koju je tražio drugi ovlašćeni tužilac;

- pruža pomoć u pribavljanju potrebnih dokaza sudu pred kojim se vodi postupak u sporu za zaštitu od nasilja u porodici;

- sprovodi postupak procene opšte podobnosti hranitelja, usvojitelja i staratelja;

- vrši popis i procenu imovine lica pod starateljstvom;

- sarađuje sa javnim tužiocem, odnosno sudijom za maloletnike u izboru i primeni vaspitnih naloga;

- sprovodi medijaciju između maloletnog učinioca i žrtve krivičnog dela;

- podnosi izveštaj o ispunjenju vaspitnog naloga javnom tužiocu, odnosno sudiji za maloletnike;

- prisustvuje, po odobrenju suda, radnjama u pripremnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela (saslušanje maloletnog učinioca krivičnog dela, saslušanje drugih lica), stavlja predloge i upućuje pitanja licima koja se saslušavaju;

- dostavlja mišljenje sudu pred kojim se vodi krivični postupak protiv maloletnika u pogledu činjenica koje se odnose na uzrast maloletnika, činjenica potrebnih za ocenu njegove zrelosti, ispituje sredinu u kojoj i prilike pod kojima maloletnik živi i druge okolnosti koje se tiču njegove ličnosti i ponašanja;

- prisustvuje sednici veća za maloletnike i glavnom pretresu u krivičnom postupku protiv maloletnog učinioca krivičnog dela;

- obaveštava sud nadležan za izvršenje zavodske vaspitne mere i organ unutrašnjih poslova kada izvršenje mere ne može da započne ili da se nastavi zbog odbijanja ili bekstva maloletnika;

- stara se o izvršenju vaspitnih mera posebnih obaveza;

- proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora od strane roditelja, usvojitelja ili staratelja i ukazuje im pomoć u izvršenju mere;

- proverava izvršenje vaspitne mere pojačanog nadzora u drugoj porodici i ukazuje pomoć porodici u koju je maloletnik smešten;

- sprovodi vaspitnu meru pojačanog nadzora od strane organa starateljstva tako što se brine o školovanju maloletnika, njegovom zaposlenju, odvajanju iz sredine koja na njega štetno utiče, potrebnom lečenju i sređivanju prilika u kojima živi;

- stara se o izvršenju vaspitne mere pojačanog nadzora uz obavezu dnevnog boravaka u ustanovi za vaspitavanje i obrazovanje maloletnika,

- dostavlja sudu i javnom tužiocu za maloletnike izveštaj o toku izvršenja vaspitnih mera o čijem se izvršenju stara;

- predlaže sudu donošenje odluke o troškovima izvršenja vaspitnih mera;

- obavlja druge poslove utvrđene zakonom.

(3) Centar u vršenju javnih ovlašćenja pruža usluge socijalnog rada i pokreće sudske postupke kada je zakonom na to ovlašćen.