Na osnovu člana 8. Uredbe o postupku pribavljanja saglasnosti za novo zapošljavanje i dodatno radno angažovanje (''Sl. glasnik RS'' br. 159/2020) korisnik javnih sredstava je u obavezi da podatke o broju zaposlenih i radno angažovanih lica učini javno dostupnim, isticanjem na svojoj internet prezentaciji ili na drugi odgovarajući način.

   
  • broj sistematizovanih radnih mesta prema nivou kvalifikacija
 u pripremi
  • ukupan broj zaposlenih na određeno i neodređeno vreme prema nivou kvalifikacija
 u pripremi
  • broj radno angažovanih lica prema osnovu angažovanja (van radnog odnosa)
 u pripremi
  • ukupan broj zaposlenih na neodređeno vreme kojima je radni odnos prestao po bilo kom osnovu u prethodnoj kalendarskoj godini (2020)
 u pripremi
  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvo pripravnika u prethodnoj kalendarskoj godini
 u pripremi
  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme u svojstvu pripravnika u okviru dozvoljenog procenta od 70% u tekućoj kalendarskoj godini
 u pripremi
  • ukupan broj novozaposlenih na neodređeno vreme i određeno vreme iznad 70% u tekućoj kalendarskoj godini
 u pripremi